Afazja u dzieci – przyczyny, objawy i leczenie \unplash

Afazja u dzieci – przyczyny, objawy i leczenie

Afazja to zaburzenie językowe wynikające z uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę i komunikację. U dzieci, podobnie jak u dorosłych, może objawiać się trudnościami w mówieniu i rozumieniu mowy, czytaniu oraz pisaniu. Często jest wynikiem urazów mózgu, infekcji czy chorób neurologicznych. Leczenie afazji u dzieci wymaga indywidualnego podejścia. Dla skutecznej rehabilitacji i adaptacji dziecka do codziennego życia z afazją kluczowa jest współpraca z logopedą oraz wsparcie rodziny.

Spis treści:

Czym jest afazja dziecięca?

Afazja dziecięca to specyficzne zaburzenie językowe, które manifestuje się na skutek uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę i komunikację. W przeciwieństwie do innych zaburzeń językowych, takich jak dysleksja czy opóźnienie w rozwoju mowy, afazja wynika z konkretnego uszkodzenia neurologicznego, a nie z opóźnienia w rozwoju językowym. Może być wynikiem urazu, infekcji, choroby lub wrodzonego defektu. 

W zależności od lokalizacji i rozmiaru uszkodzenia mózgu afazja u dzieci może przyjmować różne formy: 

 • afazja motoryczna – związana jest z uszkodzeniem dolnej części lewego płata czołowego mózgu. Dzieci z tą formą afazji mają trudności z formułowaniem zdań i płynnością mowy, ale rozumieją ją bez trudu. Mowa jest niespójna, niepłynna i składająca się z krótkich, zwięzłych zdań. Mogą występować trudności w konstrukcji wypowiedzi oraz w doborze odpowiednich słów. 
 • afazja sensoryczna – wiąże się z uszkodzeniem lewego płata skroniowego mózgu. Dzieci z tą formą afazji mają płynną mowę, ale często jest ona pozbawiona sensu. Używają one nieistniejących słów lub fraz, które nie mają logicznego znaczenia. Mają trudności ze rozumieniem mowy innych osób, co znacząco utrudnia komunikację.  
 • afazja rozwojowa – jest wrodzonym zaburzeniem językowym. W przeciwieństwie do innych form afazji, nie jest spowodowana konkretnym uszkodzeniem mózgu, ale raczej problemami w prawidłowym rozwoju zdolności językowych. Dzieci z afazją rozwojową mogą mieć trudności z mówieniem, rozumieniem mowy, czytaniem i pisaniem. 
 • afazja mieszana – występuje, gdy zarówno obszary mózgu odpowiedzialne za generowanie mowy, jak i jej rozumienie są uszkodzone. Osoby z tą formą afazji mają trudności zarówno z mówieniem, jak i z rozumieniem mowy. Jest to jedna z najcięższych form afazji. 
 • afazja nabyta –  jest wynikiem uszkodzenia mózgu po okresie prawidłowego rozwoju językowego. Może być spowodowana urazem głowy, udarem, guzem mózgu, infekcją lub innymi chorobami neurologicznymi. W zależności od lokalizacji i rozmiaru uszkodzenia, objawy afazji nabytej mogą się różnić, ale zazwyczaj obejmują trudności w mówieniu, rozumieniu mowy, czytaniu i pisaniu. 

Dzieci z afazją doświadczają wielu wyzwań w codziennym życiu. Trudności w komunikacji mogą prowadzić do frustracji, izolacji społecznej i problemów emocjonalnych. Mogą mieć problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, uczestniczeniu w zajęciach szkolnych czy wyrażaniu swoich uczuć, myśli i potrzeb. Ponadto mogą doświadczać niskiej samooceny i lęku związanego z komunikacją.  

Przyczyny afazji u dzieci

Afazja u dzieci, choć rzadsza niż u dorosłych, może mieć różnorodne przyczyny. Świadomość ich istnienia jest bardzo ważna w kontekście wczesnej diagnozy i interwencji. Wśród najczęstszych przyczyn afazji dziecięcej można wymienić:  

 • urazy głowy – wynikające na przykład z wypadków komunikacyjnych, upadków czy urazów sportowych, mogą prowadzić do afazji, jeśli obszary mózgu odpowiedzialne za język zostaną uszkodzone. 
 • udar mózgu – chociaż udary są rzadsze u dzieci niż u dorosłych, mogą wystąpić z powodu wad wrodzonych, urazów lub chorób, takich jak miażdżyca, 
 • infekcje mózgu – choroby takie jak zapalenie mózgu mogą uszkodzić obszary mózgu odpowiedzialne za język, prowadząc do afazji,  
 • guz mózgu – zarówno łagodne, jak i złośliwe, mogą powodować afazję, jeśli uciskają, lub niszczą obszary językowe mózgu,  
 • zaburzenia metaboliczne lub genetyczne – niektóre rzadkie zaburzenia metaboliczne lub genetyczne mogą prowadzić do afazji poprzez wpływ na rozwój lub funkcjonowanie mózgu
 • choroby neurodegeneracyjne –  chociaż są one rzadkie u dzieci, to mogą prowadzić do afazji poprzez stopniowe uszkodzenie obszarów językowych mózgu. 

Afazja u dzieci - objawy

Afazja u dzieci manifestuje się różnorodnymi objawami, które mogą różnić się w zależności od wieku, rodzaju afazji oraz obszaru uszkodzenia mózgu. Wśród najczęstszych objawów afazji u dzieci, można wskazać:  

 • problemy z rozumieniem mowy – dziecko może nie rozumieć poleceń, pytań lub rozmów prowadzonych przez innych, co prowadzi do nieodpowiednich reakcji lub braku reakcji,  
 • trudności w czytaniu i pisaniu – dziecko może mieć problem z rozpoznawaniem liter, czytaniem zrozumiałych zdań lub pisaniem prostych słów,  
 • utrata wcześniej nabytych umiejętności językowych – dziecko, które wcześniej mówiło płynnie, może nagle zacząć mieć trudności z komunikacją,  
 • frustracja i agresja –  z powodu trudności w komunikacji, dziecko może stać się sfrustrowane, co może prowadzić do wybuchów gniewu lub agresji,  
 • izolacja społeczna – dziecko może unikać interakcji z rówieśnikami z obawy przed niezrozumieniem lub byciem niezrozumianym,  
 • problemy z pamięcią – w niektórych przypadkach afazja może wiązać się z trudnościami w zapamiętywaniu nowych informacji lub przypominaniu sobie wcześniej nabytych umiejętności,  
 • trudności w nauce – dziecko z afazją może mieć problem z nauką w szkole, zwłaszcza w przedmiotach wymagających czytania, pisania i komunikacji.  

Jak diagnozować afazję u dzieci?

Diagnozowanie afazji u dzieci wymaga kompleksowego podejścia, które zaczyna się od dokładnego zebrania wywiadu z rodzicami lub opiekunami na temat historii rozwoju językowego dziecka, ewentualnych urazów głowy, infekcji czy innych istotnych wydarzeń medycznych. Lekarz może zapytać o moment pojawienia się objawów, ich nasilenie oraz ewolucję w czasie. 

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badań neuropsychologicznych i językowych, które oceniają zdolności mówienia, rozumienia mowy, czytania i pisania dziecka. Te testy są dostosowane do wieku dziecka i mogą obejmować różne zadania, takie jak nazywanie przedmiotów, powtarzanie zdań, czytanie czy rozumienie poleceń. 

W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie badań obrazowych mózgu, takich jak rezonans magnetyczny (MRI) czy tomografia komputerowa (TK), aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia mózgu lub inne nieprawidłowości, które mogą być przyczyną afazji. 

Ważne jest również konsultowanie się z innymi specjalistami, takimi jak logopedzi czy psycholodzy, którzy mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat funkcji językowych i poznawczych dziecka. Diagnoza afazji u dzieci jest procesem wieloetapowym i wymaga interdyscyplinarnego podejścia, aby zapewnić dokładność i skuteczność leczenia. 

Afazja u dzieci - leczenie

Leczenie afazji u dzieci skupia się głównie na terapii językowej, której celem jest poprawa zdolności komunikacyjnych dziecka oraz pomaganie mu w radzeniu sobie z trudnościami językowymi. Terapia ta  jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb danego dziecka i może obejmować różne techniki i metody:  

 • Terapia logopedyczna –  jest to najczęściej stosowana forma terapii dla dzieci z afazją. Logopeda pracuje z dzieckiem nad poprawą mowy, rozumieniem języka, czytaniem i pisaniem. Może to obejmować ćwiczenia wymowy, gry językowe, czytanie książek czy pisanie.  
 • Terapia komunikacji wspomaganej –  dla dzieci, które mają trudności z mówieniem, dostępne są różne narzędzia i technologie, takie jak tablice komunikacyjne, aplikacje na tablety czy urządzenia do syntezowania mowy, które pomagają w komunikacji. 
 • Terapia muzykoterapeutyczna –  muzyka może być wykorzystywana jako narzędzie do stymulowania obszarów mózgu odpowiedzialnych za język. Dzieci mogą śpiewać piosenki, grać na instrumentach czy słuchać muzyki w celu poprawy zdolności językowych. 
 • Terapia zajęciowa –  pomaga dzieciom w nabywaniu umiejętności niezbędnych do codziennego życia, takich jak ubieranie się czy jedzenie, które mogą być utrudnione z powodu afazji. 
 • Terapia behawioralna – skupia się na pomaganiu dzieciom w radzeniu sobie z frustracją, lękiem czy innymi problemami emocjonalnymi związanymi z afazją. 
 • Terapia rodzinna – pomaga rodzinom zrozumieć afazję i dostarcza narzędzi i strategii do komunikacji z dzieckiem. 

Wsparcie dla rodziców dzieci z afazją

Diagnoza afazji u dziecka może być trudnym doświadczeniem dla rodziców, niosąc ze sobą wiele pytań i obaw. Zrozumienie jej przyczyn i skutków jest kluczem do radzenia sobie z tą sytuacją. Wiedza na temat tego, czym jest afazja, jakie są jej objawy i jakie metody leczenia są dostępne, może pomóc rodzicom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących opieki nad dzieckiem. Wsparcie emocjonalne, zarówno od bliskich, jak i od specjalistów, jest nieocenione w tym trudnym czasie. Wielu rodziców korzysta również z grup wsparcia, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od innych w podobnej sytuacji. 

Pomaganie dziecku z afazją w codziennym życiu to wyzwanie wymagające cierpliwości, zrozumienia i nieustającego wsparcia. Niezwykle ważne jest stworzenie w domu środowiska dostosowanego do potrzeb dziecka. Przykładowo, ułatwienie komunikacji może polegać na umieszczaniu etykiet z obrazkami na przedmiotach codziennego użytku. Stabilna, przewidywalna rutyna dnia może dodatkowo wzmacniać poczucie pewności i bezpieczeństwa dziecka. Ważne jest również zachęcanie malucha do wyrażania swoich uczuć, czy to przez mowę, gesty czy rysunki. Umacnia to jego pewności siebie oraz umiejętności komunikacyjne. Istotna jest także współpraca z nauczycielami oraz specjalistami, takimi jak logopedzi. Warto jednak mieć na uwadze, że dziecko z afazją może potrzebować więcej czasu na przyswojenie informacji i wyrażenie swoich myśli, dlatego istotne jest okazywanie mu wsparcia.  

Źródła:

 

Bibliografia: 

 1. Milewska K., Okurowska-Zawada B., Kackieło-Tomulewicz J., Samusik M.J., Taksonomia afazji – kryteria klasyfikacji oraz rodzaje zespołów zaburzeń, „Wokół teorii i praktyki logopedycznej” 2022:6; 147-158.  
 1. Bitniok M., Rola mózgu w procesie językowego porozumiewania się – rehabilitacja logopedyczna w neurologii, „Logopeda” 2007:5;  7–18.  
 1. Drewniak-Wołosz E., Paluch A.,  Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy, „Logopaedica Lodziensia” 2009:1; 90–100.